Obradowało Prezydium Zarządu Wojewódzkiego ZEiRP RP we Wrocławiu, 02.08.2017 r.

Sezon wypoczynkowy w pełni, to jednak Prezydium Zarządu Wojewódzkiego nie zawiesiło działalności i w dniu drugiego sierpnia br. już po raz ósmy w bieżącej kadencji odbyło się swoje posiedzenie. Tym razem Prezydium obradowało w swoim biurze przy ul. Borowskiej. Porządek posiedzenia, jak zawsze był bogaty.

Na wstępie posiedzenia uczczono pamięć pierwszego komendanta głównego PSP bryg. gen. Feliksa Deli, którego pogrzeb odbył się w Krakowie – msza żałobna sprawowana była w Bazylice św. Floriana, skąd wyruszył kondukt krakowskimi ulicami na Cmentarz Rakowicki. W pogrzebie uczestniczył kol. E. Engel, który złożył relację z uroczystości pogrzebowych (relacje z pogrzebu znajdują się na stronie internetowej ZG, jak też KG PSP).

Foto 1. Prezes ZW kol. Eugeniusz Engel w czasie prowadzenia posiedzenia.

Jednak głównym tematem posiedzenia były przygotowania do organizacji spotkania integracyjnego trzech zarządów wojewódzkich ZEiRP RP z województwa śląskiego, opolskiego i dolnośląskiego. Wypracowane zostały organizacyjne i techniczne ramy tego spotkania, które odbędzie się w m-cu październiku br. we Wrocławiu i Miliczu. Rozważane jest też jeszcze inne miejsce tego spotkania.

Prezydium zajmowało się też finansami. Według informacji skarbnika kol. Grażyny Wójcik na dzień posiedzenia tylko dziewięć kół uiściło należne składki w całości lub w części za 2017 r. w tym jest legnickie koło (trochę jeszcze mamy do odprowadzenia). Jest to sytuacja niezadawalająco i w najbliższym czasie wystosowane zostanie do kół stosowne pismo w tej kwestii.  

W czasie posiedzenia rozważona była propozycja ustanowienia KSIĘGI ZASŁUŻONYCH DLA ZWIĄZKU EMERYTÓW I RENCISTÓW POŻARNICTWA RP WOJEWODZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO. Opracowany został projekt uchwały w tej sprawie, który poddany zostanie dalszej konsultacji i na następnym posiedzeniu podjęte zostaną ostateczne decyzje w tym temacie. Padła też propozycja założenia kart rodzin strażaków zawodowych z terenu Dolnego Śląska. Jest to ciekawa inicjatywa, a jej realizacja by pozwoliła rozpoznać, jak duża jest to grupa rodzin, w których tradycje strażackie przekazywane są „z ojca na syna czy córkę”, jak również „z matki na córki czy synów”. Także ta kwestia będzie przedmiotem dalszych prac Prezydium.

Foto 2. Kol. Stanisław Koszela podczas referowania.


Wiele miejsca podczas tego posiedzenia poświęcono sytuacji materialnej emerytów i rencistów pożarnictwa. Zwrócono uwagę, że pogarsza się sytuacja materialna emerytów strażackich przechodzących na emerytury czy renty do 1998 r. i powoli wraca „stary portfel”. Występują duże różnice w świadczeniach emerytalnych obecnie odchodzących na emerytury w stosunku do strażaków przechodzących na emerytury w latach dziewięćdziesiątych XX wieku. Jedną z głównych przyczyn dużego rozwarstwienia się wysokości emerytur, są bardzo niskie, wprost „groszowe” na przestrzeni wielu ostatnich lat waloryzacje emerytur i rent.

Prezydium przeanalizowało sytuację w zakresie wykorzystywania przez emerytów i rencistów PSP zaświadczeń uprawniających do dwóch przejazdów (tam i z powrotem) w ciągu roku z ulgą 37% środkami publicznego transportu zbiorowego kolejowego w pociągach osobowych, pospiesznych i ekspresowych. Najczęściej w latach 2011-2017 z zaświadczeń uprawniających do zakupu zniżkowych biletów PKP korzystali emeryci i współmałżonkowie z kół: Brzeg Dolny, Oława, Wałbrzych i Głogów. Nadmienia się, że członkowie kół mogą zgłaszać się do swoich zarządów o wydanie takiego zaświadczenia dla siebie, jak też współmałżonków będących emerytami, które ważne są przez trzy lata od wydania (każdego roku można zakupić po dwa zniżkowe bilety). Warto skorzystać, bo to jest spora kwota do zaoszczędzenia, a kultura jazdy pociągami jest obecnie naprawdę dobra.

Foto 3. Kol. Jan Padewski protokołuje przebieg posiedzenia.
Także Prezydium zajmowało się sprawami organizacji w 2019 r. jubileuszu 20-lecia dolnośląskiego Zarządu Wojewódzkiego, który powstał w maju 1999 r. i jeszcze wieloma innymi sprawami związkowymi.

Termin kolejnego 9 posiedzenia wyznaczono na m-c wrzesień br.

Przy ul. Borowskiej prowadzona jest budowa nowego budynku Komendy i modernizacji istniejących, co w niedalekiej już przyszłości poprawi znacząco warunki służby wrocławskich strażaków.

Foto 4. Widok placu budowy obiektów strażackich.


Tekst i zdjęcia: H. Bartłomiejczyk

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz